Visie

De Deltaklas 

De leerlingen van de Deltaklas leren voor het leven. 

Dat houdt in dat de lesstof is toegespitst op 3 pijlers: leren leren, leren denken, leren leven. 

Met leren leren bedoelen we het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om nieuwe kennis op te doen en toe te passen. Een goede planning en taakaanpak zijn hierbij van belang. 

Leren denken gaat over het ontwikkelen van (hogere) denkvaardigheden zoals: 

  • Analytisch denken (Hierbij draait het o.a. om het bepalen van de verhoudingen van verschillende delen ten opzichte van elkaar of ten opzichte van het grotere geheel.) 

  • Creatief denken (Flexibel kunnen inspelen op nieuwe omstandigheden vraagt een grote vindingrijkheid bij het ontdekken van nieuwe problemen en het oplossen ervan.) 

  • Kritisch denken (het controleren van veronderstellingen en informatie, het vormen van een mening, onderbouwing en kiezen van de meest geschikte oplossing.) 

Bij het leren leven gaat het om het beeld dat het kind van zichtzelf heeft. Weten wat zijn sterke en minder sterke  kanten zijn en daar op een goede manier mee om kunnen gaan, zijn voorwaarden om zichzelf te kunnen blijven ontwikkelen. Een beter inzicht in jezelf leidt tot een betere communicatie en meer bevredigende relaties met anderen. Goed kunnen omgaan met anderen betekent namelijk niet alleen dat het kind kan leren van en met anderen, maar vooral ook dat hij beseft welke rol hij daar zelf in vervult en op welke manier het mogelijk is daarbij zichzelf te blijven en dat te doen wat bij hem past. We noemen dit onderdeel in de Deltaklas vaak; Ik en de ander. 

Onderwijsbehoeften 

De kinderen die naar de Deltaklas gaan hebben een aantal gezamenlijke behoeften. Bijvoorbeeld een rijke, uitdagende onderwijsomgeving die aansluit op hun denkvermogen. Een ander groot voordeel van de Deltaklas is het samenzijn met ontwikkelingsgelijken. Kinderen voelen zich hier snel met elkaar verbonden en voelen zich geen uitzondering. Ze kunnen hier zijn wie ze zijn. 

Hoewel het leerstofaanbod in de Deltaklas voor de hele groep in grote lijnen hetzelfde is, stemmen we het toch af op die specifieke behoeften. We hebben die behoeften onderverdeeld in de volgende clusters: 
1 leer- en persoonlijkheidseigenschappen 
2 werk- en leerstrategieën 
3 prestatiemotivatie 
4 sociaal functioneren 
5 zelfbeeld 
6 perfectionisme 
7 onderpresteren 
8 faalangst 

Door middel van coaching en reflectie wordt aan deze clusters gewerkt.